POTVRDA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA PARTICIPACIJE

Zbog stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2018), dana 19.3.2018. godine Filijala Republičkog Fonda za Srednjebanatski okrug Zrenjanin je  počela sa izdavanjem  potvrda (UP2 obrazac) za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (oslobađanje od plaćanja participacije – šifra 001).

Mole se svi korisnici zdravstvenih usluga, koji su bili u 2017. godini oslobođeni plaćanja participacije po ovom osnovu ili koji ispunjavaju uslove da budu ove godine oslobođeni po istom, pribave nove UP2 obrasce, s obzirom da je starima prestalo važenje 19.3.2018. godine.

Izvod iz Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu o načinu izdavanja potvrde:

Član 33

Za osiguranika za koga se utvrdi da ispunjava uslove da koristi zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 29. ovog pravilnika, ovlašćeni radnik matične filijale o tome unosi podatak u matičnu evidenciju osiguranih lica Republičkog fonda.

Podatak iz stava 1. ovog člana dostupan je zdravstvenim ustanovama putem web service Republičkog fonda.

Izuzetno, na zahtev osiguranika matična filijala dužna je da izda potvrdu o priznatom pravu na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz stava 1. ovog člana, na “Obrascu UP-2” koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se za osiguranika i u potrebnom broju primeraka za članove njegove porodice.

Podatak o pravu na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz stava 1. ovog člana i potvrda na “Obrascu UP-2” imaju rok važnosti do 31. decembra 2018. godine, odnosno do stupanja na snagu opšteg akta kojim se uređuje obim i sadržaj prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu.

Scroll to Top