Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Načelnik službe: Čamur dr Siniša
specijalista bolesti zuba i endodoncije

Glavna sestra: Mirjana Maletin

Adresa Stomatološke poliklinike: Omladinska 4, Zrenjanin

Adresa Dečijeg zubnog dispanzera: dr Emila Gavrila 25, Zrenjanin

Tel: 023/530-323 (Stomatološka poliklinika), 023/564-812 (Dečiji zubni dispanzer)

E-mail: stomatoloska@dzzrenjanin.rs

RADNO VREME:

Radnim danima i subotom:

I smena od 6.30-13.30h – sa pacijentima od 7.00-12.00h

II smena od 12.30-19.30h – sa pacijentima od 13.30-18.30h

Pionir stomatološke prakse u Zrenjaninu bio je dr Rudolf Šverer – lekar opšte medicine sa specijalnom zubnom praksom sa još dva zubara. On je počeo od male zdravstvene stanice, a odlazeći u penziju 1960. godine ostavio je za sobom Stomatološku polikliniku.

Nov period u razvoju zdravstvene zaštite nastaje 1953. godine osnivanjem Doma narodnog zdravlja. Tada u Zrenjanin dolazi da radi prvi zubni lekar sa stomatološkim fakultetom dr Smiljko Slankamenac, da bi mu se sledeće godine pridružila još dva stomatologa dr Branko Grujić i dr Ružica Ajgenmaht, koja prva počinje organizovani rad na sanaciji karijesa kod dece. Dolaskom novih stomatologa zubari bivaju dislocirani u seoske ambulante.

Prvog jula 1958. godine rasformirao se Dom narodnog zdravlja i sve ambulante specijalističke poliklinike pripale su bolnici.

Dečijem i Školskom dispanzeru, 1965. godine, pripaja se Savetovalište za trudnice i formira Centar za zaštitu majke i deteta, u okviru koga se obavlja dečja stomatološka zaštita. Stomatološka poliklinika sa zubnom tehnikom postaje posebna ustanova. Prvi stomatolozi u Stomatološkoj poliklinici, gde se obavlja stomatološka zdravstvena zaštita odraslih, su dr Stojan Ostojić i dr Branko Grujić, a ostali terapeuti su zubari. Zgrada Stomatološke poliklinike izgrađena je 1912. godine, a bila je vlasništvo advokata dr Bretšnajdera. Dugo su tu bile smeštene kancelarije i administracija Okružnog ureda za osiguranje radnika.

Od 1965. godine zdravstvena služba je organizovana kao Zdravstvena stanica “Dr Boško Vrebalov”. Tada Stomatološka služba ima Stomatološku polikliniku i petnaest ambulanti u gradu i naseljenim mestima. Služba je u ovom periodu i kadrovski ojačala. Dečja zaštita se i dalje obavlja u Centru za zaštitu majke i deteta.

Prvi stomatolozi na specijalizaciju protetike, ortopedije vilica, a potom i iz maksilofacijalne hirurgije upućuju se od 1967 godine. Krajem šezdesetih dolazi do integracije ustanova Zdravstvene stanice “Dr Boško Vrebalov” i Centra za zaštitu majke i deteta u Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov”. Ovom integracijom dolazi do objedinjavanja stomatoloških službi za decu i odrasle. Tada dolazi i do naglašavanja preventivnog rada u planiranju i ostvarivanju usluga. U Dispanzeru za odrasle formiraju se tri odeljenja:

 • odeljenje oralne hirurgije
 • odeljenje bolesti usta i zuba
 • odeljenje stomatološke protetike sa zubnom tehnikom.

U Dispanzeru za decu formiraju se dva odeljenja:

 • odeljenje dečje i preventivne stomatologije
 • odeljenje ortopedije vilica.

Novom organizacijom zdravstvene službe, 1973. godine formira se Medicinski centar u kome Stomatološka služba dobija status osnovne organizacije udruženog rada. Nastoji se da se služba kadrovski ojača. U tom cilju u Medicinskoj školi se 1974. godine otvara odeljenje za školovanje 12 zubnih asistenata naše službe kako bi dobili zvanje srednjih medicinskih sestara. Služba se ubrzano razvija, pa 1975. godine pored Dispanzera za decu i odrasle ima još 33 jedinice pri zdravstvenim stanicama u gradu i naseljenim mestima i 3 ambulante u radnim kolektivima. U periodu od 1975-1980. godine na specijalizacije upućeno je 14 stomatologa.

Krajem sedamdesetih formiran je Regionalni medicinski centar, koji obuhvata 5 opština, a Stomatološka služba je organizovana u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” kao radna jedinica.

Program preventivne stomatološke zaštite je uveden 1981. godine i njegova primena dala je vidne rezultate.

Osamdesetih godina za načelnika službe izabrana je Prim.dr Desanka Paripović, specijalista dečje i preventivne stomatologije, koja je veliki trud uložila u opremanje službe i otvaranje 5 školskih ambulanti u osnovnim školama i dve srednjoškolske ambulante. Tada specijalizaciju završavaju još šest stomatologa.

U periodu od 1991-1994. godine služba je bila podeljena u nekoliko organizacionih jedinica:

 • Dispanzer za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih
 • Dispanzer za stomatološku zaštitu dece
 • 5 ambulanti po osnovnim školama
 • 2 srednjoškolske ambulante
 • 20 ambulanti u naseljenim mestima
 • 7 gradskih ambulanti po mesnim zajednicama
 • 4 ambulante u fabrikama (uljara, fabrika tepiha, šećerana i Šinvoz)

Do 2000. godine specijalizaciju završava još 12 stomatologa, a nakon toga još jedan. Dolazi do zatvaranja ambulanti u svim fabrikama i nekim naseljenim mestima.

Značajan preokret u istorijatu Stomatološke službe nastaje decembra 2005. godine kada dolazi do reorganizacije službe, racionalizacije kadrova i potuno novog načina finansiranja.

Sadašnja organizacija stomatološke službe:

Služba stomatološke zdravstvene zaštite organizovana je u tri odeljenja :

 1. Odeljenje polivalentne stomatološke zaštite
 2. Odeljenje specijalističke stomatološke zaštite odreslih
  2.1. Odsek – bolesti usta i zuba
  2.2. Odsek – oralne hirurgije
  2.3. Odsek – protetike sa zubnom tehnikom
 3. Odeljenje specijalističke stomatološke zaštite dece
Scroll to Top