Polivalentna patronaža

Glavna sestra: Slađana Stanić

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 5,  Zrenjanin

Tel: 023/561-891

E-mail: patronaza@dzzrenjanin.rs

Rad patronažne službe na najneposredniji način predstavlja primenu koncepta primarne zdravstvene zaštite u praksi i to u porodici i u lokalnoj zajednici.

Kao preventivna sestrinska služba u porodici i kao učesnica u gotovo svim specifičnim programima zdravstvene zaštite u zajednici, ova služba predstavlja neposrednu vezu stanovništva ne samo sa sistemom zdravstvene već i socijalne zaštite, kao i drugim službama u lokalnoj zajednici, humanitarnim organizacijama, nevladinim sektorom itd. Ovakav princip u skladu je sa osnovnim principima politike javnog zdravstva, odnosno s odgovornošću zajednice u celini, a ne samo sa segmentom zdravstva kada je u pitanju promocija i očuvanje zdravlja.

Program rada patronažne sestre čine posete porodici i zdravstveno-vaspitni rad u Domu zdravlja i zajednici. Rad u porodici i sa njenim članovima podrazumeva posete, pre svega, prioritetnim grupacijama kao što su: trudnica, porodilja i novorođenče, odojče (posebno odojče s rizikom i njegovi roditelji koje sestra po potrebi posećuje više puta). Patronažna sestra je zapravo jedini zdravstveni radnik koji je u mogućnosti da sagleda porodicu u celini.

Programom su predviđene posete detetu u 2. i u 4. godini i starima preko 65 godina, ali i po nalogu lekara i u skaldu s medicinskim indikacijama. Pored ovoga patronažna sestra rešava i druge probleme koje zatekne prilikom posete porodici.

Patronažna sestra obavlja posete obolelima od šećerne bolesti, kardiovaskularnim i malignim biolesnicima, obolelim od tuberkuloze kao i invalidima i hendikepiranim osobama.

Opšti ciljevi rada Polivalentne patronažne sestre u porodici i za porodicu su:

 • Procena zdravlja, psihosocijalnog funkcionisanja, uslova života i indentifikovanje faktora rizika po zdravlje porodice
 • Promocija zdravlja porodice i lokalne zajednice i edukacija o zdravim stilovima života
 • Indentifikovanje ranjivih populacionih grupa posebeno dece, školske dece, trudnica, starijih od 65 godina, uključujući tu i rizik od njihovog zanemarivanja i zlostavljanja
 • Očuvanje i unapređenje zdravlja dece i podsticanje njihovog zdravog rasta i razvoja
 • Promocija odgovornog roditeljstva i pozitivnog odnosa roditelja i dece još pre rođenja deteta
 • Povezivanje porodice sa službama zdravstvene i socijalne zaštite kao i sa drugim strukturama u zajednici, a u skladu s potrebama porodice
 • Zdravstveni nadzor i adekvatna intervencija nad članovima porodice koji su pod posebnim rizikom za zdravlje, kao i članovima porodice čije je zdravlje narušeno, posebno onih starijih od 65 godina
 • Negovanje odnosa međusobnog uvažavanja i poverenja između patronažne sestre i članova porodice

Aktivnosti koje patronažna sestra preduzima u kućnim posetama, a odnosi se na rad sa članovima porodice, je standardizovan kroz četiri grupe aktivnosti :

 • Zdravstveno vaspitanje
 • Kontrola zdravstvenog stanja
 • Sticanje veština
 • Organizacija/pomoć u saradnji sa zajednicom.

Sve četiri grupe aktivnosti su vrlo specifične i prilagođene prioritetnim potrebama pojedinih populacionih grupacija. Potrebe definišu korisnici i eksperti zajedno. Populacione kategorije i broj patronažnih poseta za pojedine kategorije definisani su Godišnjim planom Službe.

AKTIVNOSTI PATRONAŽNE SESTRE U ODNOSU NA SPECIFIČNE POTREBE KORISNIKA

Trudnica :

Kontrola zdravstvenog stanja, psihofizička priprema za porođaj, informisanje o higijensko dijetetskom režimu u trudnoći, edukacija za samopregled (metenje TT i AT) i samonegu, pravilnu ishranu, priprema za dojenje, priprema prostora i opreme za dete, edukacija o uticaju štetnih navika i ponašanja u trudnoći, odgovorno roditeljstvo, negovanje dobrih porodičnih odnosa, sagledavanje mogućih rizika i po potrebi preduzimanje adekvatnih mera, uključujući i potrebnu saradnju sa ostalim službama u zajednici.

Jedna patronažna poseta u drugom ili trećem trimestru, po potrebi i više.

Porodilja i novorođenče:

Kontrola zdravstvenog stanja, kontrola dojki, kontrola lohija i involucije, zbrinjavanje pupčanog patrljka, tretiranje mlečca, provera prostora i opreme za smeštaj porodilje i novorođenčeta, edukacija i obuka za pravilna nega novorođenčeta, pravilnu tehniku dojenja, ranoj stimulaciji razvoja, obuka za samonegu porodilje, pripremu obroka kod dece na veštačkoj ishrani, negovanje dobrih porodičnih odnosa, podsticanje roditeljske ljubavi, isticanje značaja dojenja, upućivanje na odgovorno roditeljstvo, značaj redovnih kontrola deteta, planiranje porodice, sagledavanje mogućih rizika i po potrebi preduzimanje adekvatnih mera, uključujući i potrebnu saradnju sa ostalim službama u zajednici.

Pet poseta, prva poseta sutradan po izlasku iz porodilišta, ostale 4 posete do 15. dana po izlasku iz porodilišta.

Odojče:

Praćenje rasta i razvoja odojčeta, zdravstveni nadzor odojčeta pod rizikom, kontrola vakcinalnog statusa, kontrola i stimulacija pravilne nega odojčeta, dojenja, pripremanje hrane i adekvatna ishrana – kako i šta, dopunska ishrana u dogovoru sa lekarem, informisanje i savet o dnevnom režimu odojčeta, upućivanje na značaj razvijanja dobre komunikacije odojčeta i majke ali i ostalih članova porodice, stimulacija igranja s detetom, prepoznavanje zanemarivanja ili zlostavljanja deteta i intervencije u slučaju postojanja, sagledavanje mogućih rizika i po potrebi preduzimanje adekvatnih mera, uključujući i potrebnu saradnju sa ostalim službama u zajednici.

Dve posete u trećem i šestom mesecu, odojčad pod rizikom se obilaze četiri puta godišnje, po potrebi i češće.

                                                                           MASAŽA BEBA

Patronažna služba pruža roditeljima obuku za masažu beba. Sprovode je dve licencirane instruktorke po programu IAIM. Odvija se tokom pet nedelja. Časovi su jednom sedmično u trajanju oko sat vremena u prostorijama Školskog dispanzera. Pohađanje se ne naplaćuje. Mogu prisustvovati oba roditelja. Instruktorka pokazuje poteze na lutki, a roditelji masiraju svoju bebu.

IAIM program promoviše komunikaciju kroz dodir iz čega proističu benefiti za bebu I roditelje. Sigurno povezivanje, prepoznavanje bebinih signala i uvažavanje njenih potreba, verbalna i neverbalna komunikacija, rano uključivanje oca su bitni za pravilan razvoj deteta u prvoj godini i za ceo život. Olakšajte bebine grčeve i omogućite joj bolji san. Steknite roditeljsko samopouzdanje.

Dođite ako imate bebu do godinu dana ili usvojeno dete, dete sa smetnjama u razvoju do sedme godine života. Čekamo Vas.

Telefon za prijave: 511-503

Malo dete:

Praćenje rasta i razvoja deteta, zdravstveni nadzor nad detetom pod rizikom, kontrola vakcinalnog statusa, kontrola zdravstvenog stanja i po potrebi uključivanje ostalih stručnjaka, edukacija o značaju pravilanog dnevnog režima i nege deteta, lične i opšte higijene, higijene i nege usta i zuba, pravilne ishrane, fizičke aktivnosti, praćenje ponašanja, druženja, tolerancije, upućivanje na odgovorno roditeljstvo, prava deteta, edukacija o prevencija povređivanja, značaju igranja sa detetom, prepoznavanje zanemarivanja ili zlostavljanja deteta i intervencije u slučaju postojanja, sagledavanje mogućih rizika i po potrebi preduzimanje adekvatnih mera, uključujući i potrebnu saradnju sa ostalim službama u zajednici.

Jedna poseta godišnje u drugoj i u četvrtoj godini.

Stare osobe – 65 godina i stariji:

Kontrola zdravlja, invalidnosti, kontrola postojećih oboljenja, obuka za samokontrolu, samopregled, samonegu, edukacija o pravilnoj ishrani i pripremi adekvatne hrane, o higijeni i nezi usta i zuba i nadoknada, prevenciji povređivanja, padova, obuka članova porodice za negu obolelog, sagledavanje mogućih rizika i po potrebi preduzimanje adekvatnih mera, uključujući i potrebnu saradnju sa ostalim službama u zajednici.

Jedna poseta godišnje, uključujući i posete po nalogu lekara.

Hronični bolesnici (Ca, TBC, DM, KVB):

Kontrola zdravlja, invalidnosti, kontrola postojećih oboljenja, isticanje značaja uzimanja popisane terapije i pridržavanja potrebnog higijensko dijetetskog režima, obuka za samokontrolu, samopregled, samonegu, provera i povećavanje informisanosti o bolesti, edukacija o pravilnoj ishrani, pravilanom režimu fizičkih aktivnosti, obuka članova porodice za negu obolelog, sagledavanje mogućih rizika i po potrebi preduzimanje adekvatnih mera, uključujući i potrebnu saradnju sa ostalim službama u zajednici. Edukacija članova porodice o primarnoj prevenciji hroničnih masovnih nezaraznih bolesti i potrebi preventivnih pregleda.

Jedna poseta godišnje, uključujući i posete po nalogu lekara.

Osobe sa posebnim potrebama:

Kontrola zdravlja, invalidnosti, hendikepa, osposobljavanje za samokontrolu i samopregled, obuka članova porodice za negu, edukacija o prevenciji povređivanja, padova, podrška porodici za međusobnu toleranciju, ljubav i razumevanje, uključivanje u aktivnosti u lokalnoj zajednici sagledavanje mogućih rizika i po potrebi preduzimanje adekvatnih mera, uključujući i potrebnu saradnju sa ostalim službama u zajednici.

Komunikacija Patronažne službe i Službe opšte medicine je dvosmerna i odvija se putem internih naloga patronažne setre kojim ona upućuje korisnika prema indikacijama (opis potrebe) i putem internih uputa Patronažnoj službi gde se zahteva poseta po nalogu lekara ili drugih stručnjaka (mora biti precizno određen).

Scroll to Top