Zdravstvena zaštita dece i omladine

Načelnik: dr Biljana Obradović

Glavna sestra: Biljana Šari

Adresa: dr Emila Gavrila 25, Zrenjanin

Tel: 023/565-858 (Dečiji dispanzer), 023/561-891 (Školski dispanzer), 023/562-886 (Razvojno savetovalište), 062/804-1146 (Dečija ambulanta u Mužlji

e-mail: obradovic.biljana@dzzrenjanin.rs

RADNO VREME : 7 – 20h

Rad sa pacijentima:

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece i Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece rade od 7 – 20h, u dve smene. Subotom, nedeljom i za vreme praznika radi u dve smene (jedan tim u smeni) u prostorijama Dečijeg i Školskog dispanzera naizmenično.

Razvojno savetovalište, Savetovalište za mlade i ambulanta u Mužlji rade utorkom i četvrtkom u prepodnevnoj smeni.

U Zrenjaninu, tadašnjem Velikom Bečkereku, 1920. godine je osnovan Državni dečji dispanzer, a 1925. godine i Državni školski dispanzer. Pet godina kasnije formiran je Dom narodnog zdravlja sa oba dispanzera u svom sastavu. 16.05.1963. godine integracijom zdravstvenih stanica, specijalističke poliklinike i dispanzera osnovan je Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov”. Savetovalište za trudnice i porodilje osnovano je 1958. godine u okviru bolnice, a od 1965. godine funkcioniše u okviru Centra za zaštitu majke i deteta pri Domu zdravlja. 2012. godine opet se odvaja od ove službe i funkcionise kao zasebna služba. U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine 1987. formirano je Razvojno savetovalište, 19.06.2003 godine Savetovalište za mlade a 16.10.2006. godine ambulanta u Mužlji.

Organizaciona šema službe:

1.Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece – Dečji dispanzer

   1.1 Odsek za zdravstvenu zaštitu dece u Mužlji

2.Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece – Školski dispanzer

   2.1 Odeljenje – Savetovalište za mlade

3.Odeljenje – Razvojno savetovalište

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece – Dečiji dispanzer

Glavna sestra: Dragana Vakarov

Za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta planiraju se mere i aktivnosti radi praćenja rasta, razvoja i ranog otkrivanja poremećaja zdravlja (sistematski i kontrolni pregledi), kao i pregledi i usluge na zahtev a u svrhu dijagnostike i lečenja obolele dece.

U prizemlju zgrade nalaze se dve ambulante gde se obavljaju pregled, dijagnostika i lečenje bolesne dece.

Na spratu se nalazi Savetovalište za zdravo dete gde se kroz preventivni rad prati rast i razvoj deteta, uhranjenost, zdravstveno stanje kao i rano otkrivanje poremećaja zdravlja. Obavljaju se sistematski pregledi dece (novorođenče, odojče u drugom, trećem, četvrtom, šestom, sedmom i desetom mesecu, malo dete u drugoj i četvrtoj godini i dece u šestoj / sedmoj godini života, pred polazak u školu), kao i kontrolni pregledi i vakcinacija dece.

Zdravstveno-vaspitni rad se obavlja kroz individualne razgovore sa roditeljima (nega i ishrana dece, značaj profilakse za određena stanja, značaj imunizacije). U čekaonicama se organizuju edukacione izložbe, a u vrtićima pedijatri zajedno sa višom medicinskom sestrom zdravstveno vaspitanje za decu predškolskog uzrasta obavljaju kroz grupni rad (kreativne radionice) ili predavanja za roditelje. Pedijatri po potrebi obavljaju i higijensko epidemiološki nadzor u vrtićima.

U prizemlju zgrade takođe se nalazi i kabinet za ultra-zvuk kukova kod odojčadi

Odsek za zdravstvenu zaštitu dece u Mužlji

Glavna sestra: Iboja Liptai

Ambulanta u Mužlji organizaciono pripada Dečjem dispanzeru, otvorena je za rad 16.10. 2006. godine. Oformljena je radi zdsravstvene zaštite dece predškolskog i osnovno-školskog uzrasta. Zdravstvene usluge (preventivne i kurativne) usmerene su ka očuvanju i unapređenju zdravlja, za dijagnostiku i lečenje obolele i povređene dece.

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece – Školski dispanzer

Glavna sestra: Brankica Kuburić

Za zdravstvenu zaštitui dece školskog uzrasta planiraju se mere i aktivnosti radi praćenja rasta, razvoja i ranog otkrivanja poremećaja zdravlja (sistematski i kontrolni pregledi), kao i pregledi i usluge na zahtev a u svrhu dijagnostike i lečenja obolele i povređene dece.

Sistematski pregledi se obavljaju u I, III, V i VII razredu osnovne škole i u I i III razredu srednje škole.

Kontrolni pregledi dece školskog uzrasta obavljaju se pred vakcinaciju I radi praćenja stanja školske dece kod kojih su otkriveni poremećaji rasta i razvoja. Obavljaju se u II, IV, VI i VIII razredu osnovne škole, I u II i IV (završnom) razredu srednje škole.

Preventivne usluge obavljaju se na prvom spratu školskog dispanzera, u prostoru koji je potpuno odvojen i prilagođen za navedene usluge.

Postoji direktna saradnja sa psiholozima, logopedom i stomatolozima koji su smešteni na istom spratu.

Kurativne usluge se obavljaju u prizemlju iste zgrade u dve odvojene lekarske ordinacije. U posebnoj prostoriji nalazi se boks za zarazne bolesti sa zasebnim ulazom, kako ne bi došlo do mešanja sa ostalom obolelom decom u čekaonici.

Zdravstveno-vaspitni rad se obavlja kroz grupni rad sa školskom decom prilikom dolaska na sistematske i kontrolne preglede. Obrađuju se pojedine teme iz oblasti reproduktivnog zdravlja, prevencije alkoholizma, pušenja i psihoaktivnih supstanci, pravilne ishrane, HIV-a i sl. Takođe se u čekaonicama organizuju edukativne izložbe vezane za obeležavanje datuma iz kalendara zdravlja. Rad se obavlja u dve smene. Vikendom i praznicima rad se obavlja u prostorijama dečjeg dispanzera.

Savetovalište za mlade

Glavna sestra: Bojana Tomić

Savetovalište osnovano je 19.06.2003. godine u okviru projekta “Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih” Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Republičkog centra za planiranje porodice i UNICEF-a uz podršku Ministarstva zdravlja. Savetovalište radi u zasebnom prostoru, a organizaciono pripada Školskom dispanzeru. U savetovalištu radi multidisciplinarni tim sastavljen od pedijatara, ginekologa, psihologa i medicinskih sestara.

Tim stručnjaka se pored redovnog rada u svojim odeljenjima/odsecima uključuje u rad savetovališta, po rasporedu koji se formira svakog meseca i dostavlja Zrenjaninskim osnovnim i srednjim školama i Domu učenika “Angelina Kojić- Gina”. Svakog meseca, u toku školske godine, održavaju se trodnevni seminari na temu reproduktivnog zdravlja. Seminar se sastoji od četrnaest radionica. Radionice iz ove oblasti sprovode se i u VI i VIII razredima osnovnih škola na teritoriji opštine Zrenjanin.

Edukacija na temu psihoaktivnih supstanci sprovodi se u VII razredima osnovnih škola. Kontinuirano, dva puta mesečno, održavaju se jednodnevni seminari na temu pravilne ishrane. Mladi sa dijabetes melitusom, pored svojih redovnih kontrola kod dijabetologa, dobijaju savete pedijatra edukovanog za tu problematiku.

Razvojno savetovalište Zrenjanin

Šef: dr Ljiljana Koložvari

Glavna sestra: Ivana Golušin

Razvojna savetovališta su specijalizovane jedinice pedrijatrijske primarne zaštite namenjena rizičnoj deci. Njihovo osnivanje je započelo 1970. godine u cilju ranog otkrivanja, lečenja i praćenja dece koja su pod biološkim i psihosocijalnim rizikom. Razvojno savetovaliste u Zrenjaninu formirano je 1987. godine. Ono pokriva teritoriju okruga Srednji Banat sa pet opština.

Zadaci tima su:

  • registrovanje i praćenje dece rodjene iz rizičnih trudnoća, dece rodjene pod rizikom, i dece sa smetnjama u ranom razvoju
  • rano dijagnostikovanje i stimulativni tretman dece koja ispoljavaju smetnje u razvoju
  • rad sa predškolskom decom, školskom decom i adolescentima sa poremećajima ponašanja, neurotičnim reagovanjima, poremećajima navika, neuspesima u učenju i adolescentnim krizama
  • rana habilitacija i rehabilitacija dece sa govornim poremećajima predškolskog i školskog uzrasta
  • rad sa decom iz porodica u stanju disfunkcije
  • rad sa decom bez roditeljskog staranja
  • rad sa decom u adaptacionom periodu pre adapcije
  • saradnja sa službama iz primarne, sekundarne i tercijarne zaštite
  • saradnja sa predškolskom ustanovom, osnovnim i srednjim školama i specijalnim školama u vidu redovnih mesečnih sastanaka
  • saradnja sa Centrom za socijalni rad
Scroll to Top