RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZRENJANIN

RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZRENJANIN

Disharmoničan razvoj, pervazivni poremećaji, hiperkinetično ponašanje kod dece predškolskog uzrasta su u porastu. Sve više je dece koja pate zbog narušenog funkcionisanja porodice (gubitak ili odsustvo roditelja, nezaposlenost roditelja, moralna konfuzija u društvu, emocionalna kriza roditelja usled pogoršane socijalne i ekonomske situacije…). Kompletan tim razvojnog savetovališta Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” može pružiti pomoć deci i porodicama

Razvojna savetovališta su specijalizovane jedinice pedrijatrijske primarne zaštite namenjena rizičnoj deci. Njihovo osnivanje je započelo 1970. godine, u cilju ranog otkrivanja, lečenja i praćenja dece koja su pod biološkim i psihosocijalnim rizikom. Razvojno savetovaliste u Zrenjaninu formirano je 1987. godine. Tim savetovališta čine 1 pedijatar, 2 logopeda, 2 psihologa i 1 medicinska sestra.

Zadaci tima su:

  • registrovanje i praćenje dece rodjene iz rizičnih trudnoća, dece rodjene pod rizikom, i dece sa smetnjama u ranom razvoju
  • rano dijagnostikovanje i stimulativni tretman dece koja ispoljavaju smetnje u razvoju
  • rad sa predškolskom decom, školskom decom i adolescentima sa poremećajima ponašanja, neurotičnim reagovanjima, poremećajima navika, neuspesima u učenju i adolescentnim krizama
  • rana habilitacija i rehabilitacija dece sa govornim poremećajima predškolskog i školskog uzrasta
  • rad sa decom iz porodica u stanju disfunkcije i žrtvama nasilja
  • rad sa decom bez roditeljskog staranja
  • rad sa decom u adaptacionom periodu pre adopcije
  • saradnja sa službama iz primarne, sekundarne i tercijarne zaštite
  • saradnja sa predškolskom ustanovom, osnovnim, srednjim školama i specijalnim školama
  • saradnja sa Centrom za socijalni rad

Prvi pregledi kod pedijatra, psihologa i logopeda se zakazuje u okviru timskog pregleda, na zahtev pedijatara i lekara opšte medicine, na zahtev predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola, centara za socialni rad, roditelja ili adolescenata lično.