SVETSKI DAN ZDRAVLJA POD SLOGANOM “ZDRAVLJE ZA SVE”

Ove godine Svetski dan zdravlja posvećen je dostupnosti zdravstvenoj zaštiti i obeležava se pod sloganom „Zdravlje za sve”.

Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:

 • očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života
 • sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti
 • pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih
 • informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje.

Zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji stanovništvo ostvaruje preko zdravstvenog osiguranja koje postoji kao obavezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Obavezno zdravstveno osiguranje obezbeđuje se i sprovodi u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu da sprovode pravna lica koja obavljaju delatnost osiguranja u skladu sa zakonom, kao i Republički fond.

Pravo na zdravstvenu zaštitu koje se obezbeđuje obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvata:

 • mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti
 • preglede i lečenje žena u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja
 • preglede i lečenje u slučaju bolesti i povrede
 • preglede i lečenje bolesti usta i zuba
 • medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povrede
 • lekove i medicinska sredstva
 • proteze, ortoze i druga pomagala za kretanje, stajanje i sedenje, pomagala za vid, sluh, govor, stomatološke nadoknade, kao i druga medicinska pomagala.

Zemlje koje ulažu u zdravstvenu zaštitu investiraju u ljudski kapital. U poslednjih nekoliko decenija zdravstveno osiguranje se pojavilo kao ključna strategija za ostvarivanje napretka u odnosu na druge zdravstvene i šire razvojne ciljeve. Pristup osnovnoj zdravstvenoj nezi i finansijskoj zaštiti ne samo da poboljšava zdravlje ljudi i očekivani životni vek, već štiti zemlje od epidemija, smanjuje siromaštvo i rizik od gladi, obezbeđuje radna mesta, pokreće ekonomski rast i povećava ravnopravnost polova.

Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da podsetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja planirana je organizacija i održavanje velikog broja zdravstveno – promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici kao što su predavanja, tribine, okrugli stolovi, javne manifestacije, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja.

Scroll to Top