ЛИЦИТАЦИЈА ВОЗИЛА

            На основу Одлука Управног одбора бр.53; 53/1; 53/2; 53/3 и 53/4 од 09.07.2019. године и Решења в.д.директора Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин о именовању Комисије за спровођење поступка јавне продаје књиговодствено расходованих возила

              Комисија за спровођење поступка јавне продаје књиговодствено расходованих возила расписује:

ЈАВНУ ПРОДАЈУ

књиговодствено расходованих возила

            На основу Одлука Управног одбора Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин одбора бр.53; 53/1; 53/2; 53/3 и 53/4 од 09.07.2019. године оглашава јавну продају путем прикупљања писмених понуда следећих возила:

Ред. број Тип возила Запремина мотора Број шасије Погонско гориво Година производње Почетна цена у динарима без ПДВ-а
1. Citroen Jumper kombi 2179 cm3 VF7ZARМRA17384931 Dizel 2004. 250.000,00
2. Citroen Jumper kombi 2198 cm3 VF7YBAMFB11638898 Dizel 2009. 370.000,00
3. Citroen C-5

putnički

2179 cm3 VF7DC4HXB76241980 Dizel 2002. 360.000,00
4. DACIA Logan karavan 1598 cm3 UU1KSDOF53866260 Benzin 2007. 150.000,00

ПДВ од 20% на понуђену цену и остали трошкови купопродаје падају на терет купца .

Возила под редним бројем 1. и 2. су нерегистрована. Возила се продају у виђеном стању и никакве накнадне рекламације се неће уважити.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која положе депозит у износу од 10% од почетне цене за  свако возило за које желе поднети понуду,који се уплаћује на жиро рачун 840-19667-06 Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин.

Заинтересована лица могу да изврше разгледање возила дана 6. и 7. августа 2019. године од 08,00 до 12,00 часова у дворишту ХИТНЕ ПОМОЋИ ЗРЕЊАНИН, улица Народне Омладине бр.4, Зрењанин.

Информације се могу добити сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова на телефон 062/80 42 082, лице за контакт Бекоња Драгољуб.

Писмене понуде са подацима понуђача и доказом о уплати депозита  се достављају у затвореним ковертама са назнаком „ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА  –  НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Правна служба Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, најкасније до дана 16.08.2019. године, до 13,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.08.2019.године у 10,00 часова у згради Службе хитне медицинске помоћи, Народне омладине број 4, Зрењанин.

Понуђена цена не може бити мања од почетне цене возила.

Критеријум за избор понуђача је највећа понуђена цена.

Понуде које не стигну до наведеног датума и времена,не садрже податке о понуђачу и без доказа о уплати депозита неће се узети у разматрање.

Понуђени износ увећан за ПДВ (20%) купац одмах уплаћује на благајни Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ на адреси у Зрењанину, Светосавска 31 или на Жиро рачун 840-19667-06 Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин.

Возило се од стране купца преузима након приложеног доказа о уплати цене возила, а најкасније  25.08.2019. године,у објекту ХИТНЕ ПОМОЋИ Зрењанин, Народне Омладине 4.

Повраћај депозита понуђачима вршиће се дана 21.08.2019. године у времену од 09,00 до 12,00 на благајни Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Светосавска 31, или уплатом на Жиро рачун понуђача.

На повраћај депозита нема право понуђач који понуди највећу цену,а не уплати је у предвиђеном року или одустане од куповине.

                                                                                                                                    Дом здравља  „Др Бошко Вребалов“

                                                                                                                                                          Зрењанин