Razvojno savetovalište Zrenjanin

Šef odeljenja: dr Nikoleta Kovačević

Glavna sestra odeljenja: Biljana Isakov

Adresa: dr Emila Gavrila 25, Zrenjanin

Telefon: 023/562-886

Radno vreme: 6:30 h – 14:30 h

Razvojna savetovališta su specijalizovane jedinice pedrijatrijske primarne zdravstvene zaštite namenjena deci sa smetnjama u razvoju. Njihovo osnivanje je započelo 1970. godine u cilju ranog otkrivanja, lečenja i praćenja dece koja su pod biološkim i psihosocijalnim rizikom. Razvojno savetovaliste u Zrenjaninu formirano je 1987. godine. Ono pokriva teritoriju okruga Srednji Banat sa pet opština. Tim savetovališta čine 1 pedijatar, 2 logopeda, 2 psihologa i 1 medicinska sestra.

 

Zadaci ovog tima su:

  • registrovanje i praćenje dece rođene iz rizičnih trudnoća, dece rođene pod rizikom i dece sa smetnjama u ranom razvoju,
  • rano dijagnostikovanje i stimulativni tretman dece koja ispoljavaju smetnje u razvoju,
  • rad sa predškolskom decom, školskom decom i adolescentima sa poremećajima ponašanja, neurotičnim reagovanjima, poremećajima navika, neuspesima u učenju i adolescentnim krizama,
  • rana habilitacija i rehabilitacija dece sa govornim poremećajima predškolskog i školskog uzrasta,
  • rad sa decom iz porodica u stanju disfunkcije,
  • rad sa decom bez roditeljskog staranja,
  • rad sa decom u adaptacionom periodu,
  • saradnja sa službama iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite,
  • saradnja sa predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i specijalnim školama u vidu redovnih mesečnih sastanaka,
  • saradnja sa Centrom za socijalni rad

Prvi pregled u Razvojnom savetovalištu se obavlja timski, a obavljaju ga pedijatar, psiholog i logoped. Timskog pregleda se zakazuje na zahtev pedijatara ili lekara opšte medicine. Takođe, inicijator prvog pregleda može biti predškolska ustanova, osnovna ili srednja škola, Centar za socijalni rad, roditelji ili adolescenati lično.